నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా-Telugu Christian Song Lyrics


యేసయ్యా.. యేసయ్యా.. యేసయ్యా.. యేసయ్యా..
నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
నీవే నీవే నా రాజువయ్యా (2)
యేసయ్య యేసయ్య యేసయ్యా…

కొండలలో లోయలలో
అడవులలో ఎడారులలో (2)
నన్ను గమనించినావా
నన్ను నడిపించినావా (2)        ||యేసయ్యా||

ఆత్మీయులే నన్ను అవమానించగా
అన్యులు నన్ను అపహసించగా (2)
అండ నీవైతివయ్యా
నా.. కొండ నీవే యేసయ్యా (2)      ||యేసయ్యా||

మరణ ఛాయలలో మెరిసిన నీ ప్రేమ
నలిగిన బ్రతుకున కురిసిన నీ కృప (2)
నన్ను బలపరచెనయ్యా
నిన్నే ఘనపరతునయ్యా (2)      ||యేసయ్యా||

వంచెన వంతెన ఒదిగిన భారాన
ఒసగక విసిగిన విసిరె కెరటాన (2)
కలలా కడతేర్చినావా
నీ వలలో నను మోసినావా (2)      ||యేసయ్యా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా"?

___ written the lyrics of " నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా".

SINGER OF "నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా"