నిన్నంత దేవరు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నిన్నంత దేవరు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నిన్నంత దేవరు-Telugu Christian Song Lyrics

నిన్నంత దేవరు యారు ఇల్ల
నిన్న హాగె ప్రీతిసువవరు ఒబ్బరు ఇల్ల (2)
యేసయ్యా యేసయ్యా నీనిల్లదే నానిల్లయ్యా (2)     ||నిన్నంత||

పాపదా మరణదల్లి ఇద్దంతా నన్నా
ప్రీతి మాడి ప్రాణ కొట్టు బదుకిసిడే దేవా (2)
నిన్న కృపే శాశ్వతా ఎందెందు దేవా (2)
నిన్న ప్రీతియింద నాను జీవిసువే దేవా (2)       ||యేసయ్యా||

నన్నయ జీవితవెల్లవన్ను తిలిదిరువే నీను
నన్నయ కురితు హితవాగి చింతిసువే నీను (2)
నిన్నయ కరది హిడిదు నన్న నడిసిరువే దేవా (2)
నన్న సహాయ నన్న బండె నీనే యేసయ్యా (2)       ||యేసయ్యా||

కష్టగలల్లి దుఃఖగలల్లి జొతేయాగిరువవను
రోగదల్లి సంకటదల్లి బలవా కొడువవను (2)
కొరితెగలన్ను నీగిసువవను నీనే యేసయ్యా (2)
సోలుగలల్లి జయవను కొడువ దేవా నీనయ్యా (2)       ||యేసయ్యా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నిన్నంత దేవరు"?

___ written the lyrics of " నిన్నంత దేవరు".

SINGER OF "నిన్నంత దేవరు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నిన్నంత దేవరు"