నాకు బలము ఉన్నంత వరకు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నాకు బలము ఉన్నంత వరకు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నాకు బలము ఉన్నంత వరకు-Telugu Christian Song Lyrics

నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
నమ్మలేదు నా యేసుని (2)
బలమంతా పోయాక (2)
నమ్మాలని ఉంది ప్రభు యేసుని (2)
వినిపించుచున్నది
కేక నాకు – ఒక కేక నాకు (2)

నాకు స్వరము ఉన్నంత వరకు
పాడలేదు ప్రభు గీతముల్ (2)
స్వరమంతా పోయాక (2)
పాడాలని ఉంది ప్రభు గీతముల్ (2)
వినిపించుచున్నది
కేక నాకు – ఒక కేక నాకు (2)

నాకు ధనము ఉన్నంత వరకు
ఇవ్వలేదు ప్రభు సేవకు (2)
ధనమంతా పోయాక (2)
ఇవ్వాలని ఉంది ప్రభు సేవకు (2)
వినిపించుచున్నది
కేక నాకు – ఒక కేక నాకు (2)

హృదయారణ్యములో
నే కృంగిన సమయములో
వినిపించుచున్నది
కేక నాకు – ఒక కేక నాకు (2)


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నాకు బలము ఉన్నంత వరకు"?

___ written the lyrics of " నాకు బలము ఉన్నంత వరకు".

SINGER OF "నాకు బలము ఉన్నంత వరకు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నాకు బలము ఉన్నంత వరకు"