నా సమస్తము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నా సమస్తము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నా సమస్తము-Telugu Christian Song Lyrics

యేసు స్వామీ నీకు నేను
నా సమస్త మిత్తును
నీ సన్నిధి-లో వసించి
ఆశతో సేవింతును

నా సమస్తము – నా సమస్తము
నా సురక్షకా నీ కిత్తు – నా సమస్తము

యేసు స్వామీ నీకు నేను
ద్రోసి లొగ్గి మ్రొక్కెదన్
తీసివేతు లోక యాశల్
యేసు చేర్చుమిప్పుడే        ||నా సమస్తము||

నేను నీ వాడను యేసు
నీవును నా వాడవు
నీవు నేను నేకమాయే
నీ శుద్ధాత్మ సాక్ష్యము        ||నా సమస్తము||

యేసు నీదే నా సర్వాస్తి
హా సుజ్వాలన్ పొందితి
హా సురక్షణానందమా
హల్లెలూయా స్తోత్రము       ||నా సమస్తము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నా సమస్తము"?

___ written the lyrics of " నా సమస్తము".

SINGER OF "నా సమస్తము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నా సమస్తము"