నా బ్రతుకు దినములు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నా బ్రతుకు దినములు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నా బ్రతుకు దినములు-Telugu Christian Song Lyrics

నా బ్రతుకు దినములు లెక్కింప నేర్పుము
దేవా ఈ భువిని వీడు గడియ నాకు చూపుము
ఇంకొంత కాలము ఆయుష్షు పెంచుము
నా బ్రతుకు మార్చుకొందును సమయమునిమ్ము     ||నా బ్రతుకు||

ఎన్నో సంవత్సరాలు నన్ను దాటిపోవుచున్నవి
నా ఆశలు నా కలలనే వెంబడించుచుంటిని
ఫలాలు లేని వృక్షము వలె ఎదిగిపోతిని
ఏనాడు కూలిపోదునో ఎరుగకుంటిని
నా మరణ రోదన ఆలకించుమో ప్రభు
మరల నన్ను నూతనముగ చిగురు వేయని     ||నా బ్రతుకు||

నీ పిలుపు నేను మరచితి – నా పరుగులో నేనలసితి
నా స్వార్ధము నా పాపము – పతన స్థితికి చేర్చెను
నా అంతమెటుల నుండునో – భయము పుట్టుచున్నది
దేవా నన్ను మన్నించుము – నా బ్రతుకు మార్చుము
యేసూ నీ చేతికి ఇక లొంగిపోదును
విశేషముగా రూపించుము నా శేష జీవితం     ||నా బ్రతుకు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నా బ్రతుకు దినములు"?

___ written the lyrics of " నా బ్రతుకు దినములు".

SINGER OF "నా బ్రతుకు దినములు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నా బ్రతుకు దినములు"