నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు-Telugu Christian Song Lyrics


నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు – వేలాది స్తోత్రములు
నీవిచ్చిన రక్షణకై దేవా – స్తోత్రము స్తోత్రములు
నీవు చేసిన ఉపకారములకై దేవా – స్తోత్రము స్తోత్రములు         ||నా ప్రియమైన||

ఆపద దినములలో ఉపకారముకై – నా ప్రభుని తలచితిని (2)
దేవా నీ దయ తోడనే – నాథా – ఆశ్రయం పొందితిని (2)        ||నా ప్రియమైన||

ఒక క్షణ సమయములో – నశించు నా జీవితం (2)
నా హృదయం మార్చితివి – దేవా – కృపతోనే జీవించుటకై (2)        ||నా ప్రియమైన||

లోకపు పాపములో – నే పాపిగా జీవించితిని (2)
శుద్ధ హృదయమిచ్చావు – దేవా – నిన్ను నే దర్శించుటకై (2)        ||నా ప్రియమైన||

ఈ దినమునే పాడుట – నీ వలెనే యేసు ప్రభు (2)
ఎల్లప్పుడు నీ పాడెదన్ – దేవా – నాయందు వసియించుము (2)        ||నా ప్రియమైన||

మందిర సమృద్ధిని – నీ ప్రజల సహవాసమును (2)
నీ సన్నిధి ఆనందమును – దేవా – కృపతోనే నొసగితివి (2)        ||నా ప్రియమైన||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు"?

___ written the lyrics of " నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు".

SINGER OF "నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు"