నా ప్రాణానికి ప్రాణం song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నా ప్రాణానికి ప్రాణం jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నా ప్రాణానికి ప్రాణం-Telugu Christian Song Lyrics

నా ప్రాణానికి ప్రాణం నీవేనయ్యా
స్నేహానికి నిజ స్నేహం నీవేనయ్యా
నిజ స్నేహానికి నిర్వచనం నీవే యేసయ్యా         ||నా ప్రాణానికి||

ప్రాణ స్నేహితులమని బంధువులు స్నేహితులు
కన్నీటి సమయములో ఒంటరిని చేసారు (2)
ఆస్తులున్న వేళలో అక్కున చేరారు
ఆపద సమయాలలో అంతు లేకపోయారు
జంటగా నిలిచితివి నా ప్రాణమా
కన్నీరు తుడిచితివి నా స్నేహమా
కన్నీరు తుడిచితివి నా స్నేహమా
కన్నీరు తుడిచితివి …            ||నా ప్రాణానికి||

నీవే నా ప్రాణమని కడవరకు విడువనని
బాసలన్ని మరచి అనాథగా నను చేసారు (2)
నేనున్నానంటూ నా చెంతన చేరావు
ఎవరు విడచినా నను విడవనన్నావు
జంటగా నిలిచితివి నా ప్రాణమా
కన్నీరు తుడిచితివి నా స్నేహమా
కన్నీరు తుడిచితివి నా స్నేహమా
కన్నీరు తుడిచితివి …            ||నా ప్రాణానికి||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నా ప్రాణానికి ప్రాణం"?

___ written the lyrics of " నా ప్రాణానికి ప్రాణం".

SINGER OF "నా ప్రాణానికి ప్రాణం" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నా ప్రాణానికి ప్రాణం"