నా ప్రాణమా ఏలనే song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నా ప్రాణమా ఏలనే jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నా ప్రాణమా ఏలనే-Telugu Christian Song Lyrics


నా ప్రాణమా ఏలనే క్రుంగినావు – నిరీక్షణా నీవుంచుమా
సంతోషమూ కలిగీ స్తోత్రము – చెల్లించుమా స్తుతిపాడుమా
ఆ యేసు మహిమలు ఆశ్చర్యకార్యాలు (2)
నెమరేసుకుంటూ ప్రాణమా
స్తుతిపాడుమా – స్తుతిపాడుమా        ||నా ప్రాణమా||

నీ కొరకు బాధలెన్నో బహుగా భరించాడు
నీ కొరకు సిలువలోన తాను మరణించాడు (2)
నా ప్రాణమా ఈ సత్యం గమనించుమా
నీవు కూడా తన కార్యం పాటించుమా (2)
అలనాటి యేసు ప్రేమ మరువకు సుమా
మరువకు సుమా – మరువకు సుమా        ||నా ప్రాణమా||

నీ శత్రుసేననంతా మిత్రులుగ మార్చాడు
నీ వ్యాధి బాధలందు నిన్ను ఓదార్చాడు (2)
నా ప్రాణమా నాలో కరిగిపోకే
నీ గతం ఏమిటో మరచిపోకే (2)
దినమెల్ల దేవుని దయ కోరుమా
దయ కోరుమా – దయ కోరుమా        ||నా ప్రాణమా||

నీ చదువులోన నీకు విజయాన్ని ఇచ్చాడు
నీ వయసులో నీకు తోడుగా ఉన్నాడు (2)
నా ప్రాణమా నాలో కృంగిపోకే
నీ గతం ఏమిటో మరచిపోకే (2)
దినమెల్ల దేవుని కృప కోరుమా
కృప కోరుమా – కృప కోరుమా         ||నా ప్రాణమా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నా ప్రాణమా ఏలనే"?

___ written the lyrics of " నా ప్రాణమా ఏలనే".

SINGER OF "నా ప్రాణమా ఏలనే" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నా ప్రాణమా ఏలనే"