నా దేవుని కృపవలన song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నా దేవుని కృపవలన jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నా దేవుని కృపవలన-Telugu Christian Song Lyrics


నా దేవుని కృపవలన
సమస్తము సమకూడి జరుగును (2)
నాకు లేమి లేనే లేదు
అపాయమేమియు రానే రాదు (2)       ||నా దేవుని||

కరువులో కష్టాలలో
ఆయనే నన్ను బలపరుచును (2)
ఆయనే నన్ను బలపరుచును
ఆయనే నన్ను ఘనపరుచును (2)       ||నా దేవుని||

శ్రమలలో శోధనలో
ఆయనే నాకు ఆశ్రయము (2)
ఆయనే నాకు ఆశ్రయము
ఆయనే నాకు అతిశయము (2)       ||నా దేవుని||

ఇరుకులో ఇబ్బందిలో
ఆయనే నన్ను విడిపించును (2)
ఆయనే నన్ను విడిపించును
ఆయనే నన్ను నడిపించును (2)       ||నా దేవుని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నా దేవుని కృపవలన"?

___ written the lyrics of " నా దేవుని కృపవలన".

SINGER OF "నా దేవుని కృపవలన" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నా దేవుని కృపవలన"