నా తల్లి నను మరచినా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నా తల్లి నను మరచినా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నా తల్లి నను మరచినా-Telugu Christian Song Lyrics

నా తల్లి నను మరచినా
నా వారే నను విడచినా (2)
విడువని దేవుడవయ్యా
ఎడబాయని వాడవయ్యా (2)
యేసయ్యా హల్లెలూయా (4)          ||నా తల్లి||

స్నేహితులే నన్ను బాధించినా
బంధువులే నన్ను వెలివేసినా (2)
అన్నదమ్ములే నన్ను నిందించినా
నే నమ్మినవారే గాయపరచినా (2)    ||విడువని||

లోకమంతా నన్ను ఏడ్పించినా
శత్రువులే నన్ను వేధించినా (2)
సాతానే  నన్ను శోధించినా
సమాజమే నన్ను త్రోసేసినా (2)        ||విడువని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నా తల్లి నను మరచినా"?

___ written the lyrics of " నా తల్లి నను మరచినా".

SINGER OF "నా తల్లి నను మరచినా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నా తల్లి నను మరచినా"