నా జీవిత వ్యధలందు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నా జీవిత వ్యధలందు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నా జీవిత వ్యధలందు-Telugu Christian Song Lyrics

నా జీవిత వ్యధలందు యేసే జవాబు
యేసే జవాబు – ప్రభు యేసే జవాబు (2)       ||నా జీవిత||

తీరని మమతలతో ఆరని మంటలలో
ఆశ నిరాశలతో తూలెను నా బ్రతుకే (2)
నను గని వచ్చెను – తన కృప నిచ్చెను
కరుణతో ప్రేమించి – కలుషము బాపెను        ||నా జీవిత||

చీకటి వీధులలో నీటుగా నడచితిని
లోకపు ఉచ్ఛులలో శోకము జూచితిని (2)
నను గని వచ్చెను – తన కృప నిచ్చెను
కరుణతో ప్రేమించి – కలుషము బాపెను        ||నా జీవిత||

హంగుల వేషముతో రంగుల వలయములో
నింగికి నేనెగిరి నేలను రాలితిని (2)
నను గని వచ్చెను – తన కృప నిచ్చెను
కరుణతో ప్రేమించి – కలుషము బాపెను        ||నా జీవిత||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నా జీవిత వ్యధలందు"?

___ written the lyrics of " నా జీవిత వ్యధలందు".

SINGER OF "నా జీవిత వ్యధలందు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నా జీవిత వ్యధలందు"