నా చిన్ని హృదయము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నా చిన్ని హృదయము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నా చిన్ని హృదయము-Telugu Christian Song Lyrics

నా చిన్ని హృదయము నిన్నే ప్రేమించనీ
నిను చాటనీ – నిను ఘనపరచనీ
నీ రాకకై వేచియుండనీ         ||నా చిన్ని||

కావలివారూ వేకువకై చూచునట్లు
నా ప్రాణము నీకై యెదురు చూడనీ (2)
నా ప్రాణము నీకై యెదురు చూడనీ         ||నా చిన్ని||

దుప్పి నీటి వాగులకై ఆశించునట్లుగా
నా ప్రాణము నిన్నే ఆశింపనీ (2)
నా ప్రాణము నిన్నే ఆశింపనీ         ||నా చిన్ని||

పనివారు యజమాని చేతివైపు చూచునట్లు
నా కన్నులు నీపైనే నిలచియుండనీ (2)
నా కన్నులు నీపైనే నిలచియుండనీ         ||నా చిన్ని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నా చిన్ని హృదయము"?

___ written the lyrics of " నా చిన్ని హృదయము".

SINGER OF "నా చిన్ని హృదయము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నా చిన్ని హృదయము"