నా కొరకై అన్నియు చేసెను song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నా కొరకై అన్నియు చేసెను jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నా కొరకై అన్నియు చేసెను -Telugu Christian Song Lyrics


నా కొరకై అన్నియు చేసెను యేసు
నాకింకా భయము లేదు లోకములో (2)
నా కొరకై అన్నియు చేసినందులకు (2)
నేను – రక్షణ పాత్రను ఎత్తి ఆరాధించెదన్ (2)       ||నా కొరకై||

క్షామమందు ఏలీయాకు అప్పమిచ్చెను
క్షామం తీర్చి ఏలీయాని ఆశీర్వదించెన్ (2)
క్షామం తీరే వరకు ఆ విధవరాలి (2)
ఇంట నూనెకైనా పిండికైనా కొరత లేదు (2)       ||నా కొరకై||

ఆకాశ పక్షులను గమనించుడి
విత్తవు అవి పంట కోయవు (2)
వాటిని పోషించునట్టి పరమ పితా (2)
మమ్ము – అనుదినం అద్భుతముగా నడుపును (2)       ||నా కొరకై||

ఏమి ధరింతుమని చింతపడకు
అడవి పువ్వులను తేరి చూడుము (2)
అడవి పువ్వుల ప్రభు అలంకరింప (2)
తానె – నిశ్చయముగా అలంకరించును (2)       ||నా కొరకై||

రేపటి దినము గూర్చి చింత పడకు
ఆప్తుడేసు నాకుండ భయము ఎందుకు (2)
రేపు దాని సంగతులనదే చింతించున్ (2)
ఏ – నాటి కీడు ఆనాటికే ఇల చాలును (2)       ||నా కొరకై||

ఆశీర్వదించెడి యేసు అరణ్యములో
పోషించెను ఐదు వేల మందిని కూడా (2)
తీర్చును ప్రభువే ప్రతి అవసరతన్ (2)
యేసు – తన్ను తానే అర్పించెను నా కొరకై (2)       ||నా కొరకై||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నా కొరకై అన్నియు చేసెను "?

___ written the lyrics of " నా కొరకై అన్నియు చేసెను ".

SINGER OF "నా కొరకై అన్నియు చేసెను " Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నా కొరకై అన్నియు చేసెను "