నా కృప నీకు చాలని song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నా కృప నీకు చాలని jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నా కృప నీకు చాలని-Telugu Christian Song Lyrics

నా కృప నీకు చాలని
నా దయ నీపై ఉన్నదని
నా అరచేత నిన్ను భద్రపరచుకున్నానని
నా ఆత్మ శక్తితో నింపి నడుపుచున్నానని
నాతో మాట్లాడిన మహోన్నతుడా
నన్నాదరించిన నజరేయ (2)       ||నా కృప||

నేను నీకు తోడైయున్నానని
పొంగే జలములు నిన్నేమి చేయలేవని (2)
నీ అరికాలు మోపు చోటు అలలన్ని అణిగిపోవును (2)
పొంగి పొర్లే దీవెనలను నీయందు ఉంచానని (2)      ||నాతో||

పరిశుద్ధాత్మను నాయందు ఉంచానని
ఆత్మ శక్తితో నన్ను వాడుచున్నాని (2)
నీ వాక్కు శక్తిని నా నోట ఉంచానని (2)
జనుల కాపరిగా నన్ను ఎన్నుకున్నానని (2)      ||నాతో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నా కృప నీకు చాలని"?

___ written the lyrics of " నా కృప నీకు చాలని".

SINGER OF "నా కృప నీకు చాలని" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నా కృప నీకు చాలని"