నా ఆశల పల్లకి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నా ఆశల పల్లకి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నా ఆశల పల్లకి-Telugu Christian Song Lyrics

నా ఆశల పల్లకి నీవే
నా ఊహల ఊట నీవే
నాలో ప్రతిధ్వనించే ప్రతి పదము నీవే (2)
యేసయ్యా యేసయ్యా
యేసయ్యా నా ఆశ నీవయ్యా (2)

ఎడారిలో నీటి కొరకు – ఆశపడు బాటసారిలా
నీ కొరకు నా ప్రాణం – ఆశపడుచున్నది (2)
నా ఆశ నీవైపే – నా ధ్యాస నీవైపే
దాహము తీర్చావని (2)
దాహము తీర్చావని      ||యేసయ్యా||

దిక్కులేని పక్షిగా నేను – నిరాశతో ఉండగా
నా ఆశ తీర్చావే – నీ దరి చేర్చావే (2)
నా గమ్యం నీవైపే – నా గానం నీ కొరకే
తోడుగ ఉన్నావని (2)
తోడుగ ఉన్నావని      ||యేసయ్యా||

స్నేహితులు లేరని – తోడెవరు రారని
నా మనసు నాలోన – దుఃఖించు సమయాన (2)
నా స్నేహం నీవయ్యావు – దుఃఖము తీర్చావు
ఆదరించావయ్యా (2)
ఆదరించావయ్యా      ||యేసయ్యా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నా ఆశల పల్లకి"?

___ written the lyrics of " నా ఆశల పల్లకి".

SINGER OF "నా ఆశల పల్లకి" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నా ఆశల పల్లకి"