నశియించెడి లోకంలో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నశియించెడి లోకంలో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నశియించెడి లోకంలో-Telugu Christian Song Lyrics

నశియించెడి లోకంలో – వసియించవు కలకాలం
మేలైనది చేపట్టి – సాగించు నీ పయనం – (2)
అది నాదంటూ ఇది నాదంటూ – ఆనందం కోల్పోతూ
పరమార్ధం గ్రహియించకనే – గతియించిపోతావా         ||నశియించెడి||

కాలంతో పాటుగా కృశియించును శరీరం
మరణం కబళించును ఏ ఘడియలోనైనా (2)
క్రీస్తు దారిలో సాగి – నిత్య రాజ్యమే చేరి (2)
వసియించు కలకాలం – సత్యమైన లోకంలో         ||నశియించెడి||

నిలచిపోవును మహిలోన బంధాలన్ని
మట్టిలో కలియును దేహం రిక్త హస్తాలతో (2)
ఇకనైనా తేరుకొని – గ్రహియించు సత్యాన్ని (2)
యేసులోకి మళ్ళించు – నీ జీవిత గమనాన్ని         ||నశియించెడి||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నశియించెడి లోకంలో"?

___ written the lyrics of " నశియించెడి లోకంలో".

SINGER OF "నశియించెడి లోకంలో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నశియించెడి లోకంలో"