నలుగకుండ గోధుమలు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నలుగకుండ గోధుమలు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నలుగకుండ గోధుమలు-Telugu Christian Song Lyrics


నలుగకుండ గోధుమలు కడుపు నింప గలుగునా
కరగకుండ కొవ్వొత్తి కాంతి నివ్వగలుగునా (2)
ఆత్మీయ యాత్రలో నలుగుటయే విలువయా
ఇరుకైన బాటలో కరుగుటయే వెలుగయా (2)       ||నలుగకుండ||

పగలని బండనుండి జలములు హోరులు
విరుగని పొలము మనకు పంటలివ్వగలుగునా (2)
పరలోక యాత్రలో పగులుటయే ఫలమయా (2)
విశ్వాసి బాటలో విరుగుటయే పరమయా (2)       ||నలుగకుండ||

రక్తము చిందకుండ పాపములు పోవునా
కన్నీరు కార్చకుండ కలుషములు కరుగునా (2)
అంతిమ యాత్రలో క్రీస్తేసే గమ్యమయా (2)
ఏకాంత బాటలో ప్రభు యేసే శరణమయా
బహు దూర బాటలో ప్రభు యేసే శరణమయా         ||నలుగకుండ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నలుగకుండ గోధుమలు"?

___ written the lyrics of " నలుగకుండ గోధుమలు".

SINGER OF "నలుగకుండ గోధుమలు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నలుగకుండ గోధుమలు"