నమ్మదగిన దేవుడా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నమ్మదగిన దేవుడా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నమ్మదగిన దేవుడా-Telugu Christian Song Lyrics

నమ్మదగిన దేవుడా
నెమ్మదినిచ్చే యేసయ్యా (4)
నీవుంటే చాలయ్యా వేరేది వద్దయ్యా (2)
నీ తోడుంటే చాలయ్యా
భయమే నాకు లేదయ్యా (2)      ||నీ తోడుంటే||

శ్రమ అయినా బాధ అయినా
కరువైనా ఖడ్గమైనా (2)      ||నీ తోడుంటే||

కష్టమైనా కన్నీరైనా
కలతలైనా కలవరమైనా (2)      ||నీ తోడుంటే||

సాగరాలే ఎదురు నిలిచినా
శత్రువులంతా నన్ను తరిమినా (2)      ||నీ తోడుంటే||

భరువైనా భారమైనా
బాధ అయినా వేదనైనా (2)      ||నీ తోడుంటే||

ఎవరున్నా లేకున్నా
కలిమి అయినా లేమి అయినా (2)      ||నీ తోడుంటే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నమ్మదగిన దేవుడా"?

___ written the lyrics of " నమ్మదగిన దేవుడా".

SINGER OF "నమ్మదగిన దేవుడా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నమ్మదగిన దేవుడా"