నమ్మకు ఇలలో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నమ్మకు ఇలలో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నమ్మకు ఇలలో-Telugu Christian Song Lyrics

నమ్మకు ఇలలో ఎవరిని
సాయం చేస్తారనుకొని (2)
నమ్ముకో రక్షకుడేసుని (2)
కార్యం చూడు నిలుచొని (2)        ||నమ్మకు||

సహాయము చేస్తామని వస్తారు ఎందరో నీ చెంతకు
చేయూతను ఇస్తామని చెప్తారు ఎన్నో కబుర్లు నీకు
అక్కరలడ్డం పెట్టుకొని లాభం పొందుతుంటారు (2)
శవాలపై కాసులేరాలని కాచుకొని చూస్తుంటారు (2)        ||నమ్మకు||

నీ ఆపదను తెలుసుకొని ప్రత్యక్షమౌతారు వెనువెంటనే
మేముండగా నీకేమని వెన్నంటి ఉంటారు నీ ఇంటనే
నీకున్న అవసరతలన్ని వారిపై వేసుకుంటారు (2)
దోచుకొని నీ సర్వస్వం ఇరుకులోన పెడుతుంటారు (2)        ||నమ్మకు||

నీ ఆప్తులం మేమేనని రాబట్టుకుంటారు నీ సంగతి
జవాబును చూపిస్తామని పేలుస్తు ఉంటారులే కుంపటి
సమస్య రూపం మార్చేసి లేని రంగు పూస్తుంటారు (2)
రహస్యాలను బయటేసి నిను అల్లరి చేస్తుంటారు (2)        ||నమ్మకు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నమ్మకు ఇలలో"?

___ written the lyrics of " నమ్మకు ఇలలో".

SINGER OF "నమ్మకు ఇలలో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నమ్మకు ఇలలో"