నమ్మకమైన నా ప్రభు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నమ్మకమైన నా ప్రభు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నమ్మకమైన నా ప్రభు-Telugu Christian Song Lyrics

నమ్మకమైన నా ప్రభు
నిన్ను నే స్తుతింతును – నిన్ను నే స్తుతింతును    || నమ్మకమైన ||

కరుణతోడ పిల్చియు – స్థిరపరచి కాపాడిన
స్థిరపరచి కాపాడిన (2)
స్థిరపరచిన నా ప్రభున్
పొగడి నే స్తుతింతును (2)        || నమ్మకమైన ||

ఎన్నో సార్లు నీ కృపన్ – విడచియుంటినో ప్రభు
విడచియుంటినో ప్రభు (2)
మన్ననతోడ నీ దరిన్
చేర్చి నన్ క్షమించితివి (2)       || నమ్మకమైన ||

కృంగియుండు వేళలో – పైకి లేవనెత్తితివి
పైకి లేవనెత్తితివి (2)
భంగ పర్చు సైతానున్
గెల్చి విజయమిచ్చితివి (2)        || నమ్మకమైన ||

నా కాశ్రయశైలమై – కోటగా నీవుంటివి
కోటగా నీవుంటివి (2)
ప్రాకారంపు ఇంటివై
నన్ను దాచియుంటివి (2)          || నమ్మకమైన ||

సత్య సాక్షివై యుండి – నమ్మదగినవాడవై
నమ్మదగినవాడవై (2)
నిత్యుడౌ మా దేవుడా
ఆమేనంచు పాడెద (2)            || నమ్మకమైన ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నమ్మకమైన నా ప్రభు"?

___ written the lyrics of " నమ్మకమైన నా ప్రభు".

SINGER OF "నమ్మకమైన నా ప్రభు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నమ్మకమైన నా ప్రభు"