నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా-Telugu Christian Song Lyrics

నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
నా దీన బ్రతుకునే దీవించిన దేవా (2)
నిన్నే ఆరాధింతును – నీలో ఆనందింతును (2)
నా యవ్వనమంతా… నా జీవితమంతా (2)     ||నన్నెంతగానో||

ధరలోని మన్నుతో సమమైన నన్ను
ఎన్నుకొని ఉన్నత స్థితికి చేర్చినావు (2)
అన్నీ నీవే నాకై సమకూర్చినావు
ఉన్నాను నీ తోడు భయపడకన్నావు (2)
వాక్యపు మన్నాతో పోషించిన నన్నే
ఎన్నడూ విడువని ఎడబాయని నిన్నే    ||నిన్నే||

దినమెల్ల నా కొరకే కనిపెట్టినావు
ఎల్లవేళలా నా తోడుగ నిలిచావు (2)
మెల్లని నీ స్వరముతో మాట్లాడినావు
చల్లని కరములతో నా కన్నీరు తుడిచావు (2)
పాపపు ముళ్ళును తొలగించుటకై నాలో
మరణపు విల్లును విరచిన దేవా నీలో      ||నీలో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా"?

___ written the lyrics of " నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా".

SINGER OF "నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా"