నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము-Telugu Christian Song Lyrics


నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము – సన్నుతుండగు నాయనా
నీవు కన్న తండ్రి వనుచు నేను – నిన్ను చేరితి నాయనా        ||నన్ను||

దూరమునకు బోయి నీ దరి – జేర నైతిని నాయనా
నేను కారు మూర్ఖపు పిల్లనై కా – రడవి దిరిగితి నాయనా            ||నన్ను||

మంచి మార్గము లేదు నాలో – మరణ పాత్రుండ నాయనా
నేను వంచితుండ నైతిని ప్ర-పంచమందున నాయనా            ||నన్ను||

చాల మారులు తప్పిపోతిని – మేలు గానక నాయనా
నా చాల మొరల నాలకించుము – జాలిగల నా నాయనా            ||నన్ను||

జ్ఞాన మంతయు బాడుచేసి- కాన నైతిని నాయనా
నీవు జ్ఞానము గల తండ్రి మంచు – జ్ఞప్తి వచ్చెను నాయనా            ||నన్ను||

కొద్ది నరుడను దిద్ది నను నీ – యొద్ద జేర్చుము నాయనా
నీ యొద్ద జేర్చి బుద్ధి చెప్పుము – మొద్దు నైతిని నాయనా            ||నన్ను||

ఎక్కడను నీవంటి మార్గము – నెరుగ నైతిని నాయనా
నీ రెక్క చాటున నన్ను జేర్చి – చక్కపరచుము నాయనా            ||నన్ను||

శత్రువగు సాతాను నన్ను – మిత్రు జేయను నాయనా
యెన్నో సూత్రములు గల్పించెను నా – నేత్రముల కో నాయనా            ||నన్ను||

వాసిగా నే బాప లోకపు – వాసుడ నో నాయనా
నీ దాసులలో నొకనిగా నను జెసి కావుము నాయనా            ||నన్ను||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము"?

___ written the lyrics of " నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము".

SINGER OF "నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము"