నను విడువక ఎడబాయక song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నను విడువక ఎడబాయక jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నను విడువక ఎడబాయక-Telugu Christian Song Lyrics


నను విడువక ఎడబాయక
దాచితివా.. నీ చేతి నీడలో
(యేసయ్యా) నీ చేతి నీడలో (2)

సిలువలో చాపిన రెక్కల నీడలో (2)
సురక్షితముగా నన్ను దాచితివా (2)
కన్నీటి బ్రతుకును నాట్యముగా మార్చి
ఆదరించిన యేసయ్యా (2)       ||నను||

ఉన్నత పిలుపుతో నన్ను పిలచి (2)
నీవున్న చోటున నేనుండుటకై (2)
పిలుపుకు తగిన మార్గము చూపి
నను స్థిరపరచిన యేసయ్యా (2)       ||నను||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నను విడువక ఎడబాయక"?

___ written the lyrics of " నను విడువక ఎడబాయక".

SINGER OF "నను విడువక ఎడబాయక" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నను విడువక ఎడబాయక"