నడిపిస్తాడు నా దేవుడు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నడిపిస్తాడు నా దేవుడు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నడిపిస్తాడు నా దేవుడు-Telugu Christian Song Lyrics

నడిపిస్తాడు నా దేవుడు – శ్రమలోనైనా నను విడువడు (2)
అడుగులు తడబడినా – అలసట పైబడినా (2)
చేయి పట్టి వెన్నుతట్టి – చక్కని ఆలొచన చెప్పి (2)         ||నడిపిస్తాడు||

అంధకారమే దారి మూసినా – నిందలే నను కృంగదీసినా (2)
తన చిత్తం నెరవేర్చుతాడు
గమ్యం వరకు నను చేర్చుతాడు (2)        ||నడిపిస్తాడు||

కష్టాల కొలిమి కాల్చివేసినా – శోకాలు గుండెను చీల్చివేసినా (2)
తన చిత్తం నెరవేర్చుతాడు
గమ్యం వరకు నను చేర్చుతాడు (2)        ||నడిపిస్తాడు||

నాకున్న కలిమి కరిగిపోయిన – నాకున్న బలిమి తరిగిపోయిన (2)
తన చిత్తం నెరవేర్చుతాడు
గమ్యం వరకు నను చేర్చుతాడు (2)        ||నడిపిస్తాడు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నడిపిస్తాడు నా దేవుడు"?

___ written the lyrics of " నడిపిస్తాడు నా దేవుడు".

SINGER OF "నడిపిస్తాడు నా దేవుడు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నడిపిస్తాడు నా దేవుడు"