నడవాలని యేసు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నడవాలని యేసు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నడవాలని యేసు-Telugu Christian Song Lyrics

నడవాలని యేసు నడవాలని
నడవాలని నీతో నడవాలని
నాకున్న ఆశ నీపైనే ధ్యాస (2)
నిరంతరం నీతోనే నడవాలని (2)

హానోకు నీతో నడిచాడు దేవ
పరలోకపు నడకతో చేరాడు నిన్ను      ||నడవా||

నోవాహు నీతో నడిచాడు దేవ
రక్షణనే ఓడలో రక్షింప బడెను      ||నడవా||

అబ్రాహాము నీతో నడిచాడు దేవ
విశ్వాసపు యాత్రలో సాగాడు నీతో      ||నడవా||

నా జీవితమంతా నీతో నడవాలని
నా చేయి పట్టుకొని నడిపించు ప్రభువా      ||నడవా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నడవాలని యేసు"?

___ written the lyrics of " నడవాలని యేసు".

SINGER OF "నడవాలని యేసు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నడవాలని యేసు"