దేవునికే మహిమ song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

దేవునికే మహిమ jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

దేవునికే మహిమ-Telugu Christian Song Lyrics

దేవునికే మహిమ (2)
యుగయుగములు కలుగును గాక (2)       ||దేవునికే||

దేనికి దేవుడు శిల్పియు నిర్మాణకుడో (2)
దానికి మనలను వారసుల జేసెను (2)
వందనములు చెల్లింతుము (2)       ||దేవునికే||

నిలవరమైనది మనకిల లేదని (2)
వల్లభుడు స్థిరపరచెను పరమందు (2)
చెల్లించి స్తుతులను పూజింతుము (2)       ||దేవునికే||

సీయోను పురమగు దేవుని నగరుకు (2)
సొంపుగ తెచ్చెను తన కృప ద్వారానే (2)
స్తోత్ర గీతములను పాడెదము (2)       ||దేవునికే||

శుద్ధ సువర్ణముతో అలంకరింపబడిన (2)
ముత్యాల గుమ్మముల పురమందు జేర్చెను (2)
ముదమారగను ప్రణుతింతుము (2)       ||దేవునికే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "దేవునికే మహిమ"?

___ written the lyrics of " దేవునికే మహిమ".

SINGER OF "దేవునికే మహిమ" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " దేవునికే మహిమ"