దేవునికి భయపడవా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

దేవునికి భయపడవా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

దేవునికి భయపడవా-Telugu Christian Song Lyrics

దేవునికి భయపడవా మానవా
నీ దేవునికి భయపడవా మానవా (2)
పాపాన్ని విడువుమా – ప్రభు చెంత చేరుమా (2)
యేసయ్యను నీవు శరణు వేడుమా (2)       ||దేవునికి||

ఐగుప్తు మంత్రసానుల గమనించితివా
రాజాజ్ఞను సైతము అతిక్రమించిరి (2)
దేవునికి విధేయత చూపిరి
వంశాభివృద్ధిని పొందిరి (2)      ||దేవునికి||

నినెవె ప్రజలను గమనించితివా
దేవుని మాటకు లోబడినారు (2)
పాపమును విడిచి ఉపవాసముండి
ప్రార్థించి ప్రభు దీవెన పొందిరి (2)       ||దేవునికి||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "దేవునికి భయపడవా"?

___ written the lyrics of " దేవునికి భయపడవా".

SINGER OF "దేవునికి భయపడవా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " దేవునికి భయపడవా"