దేవుని స్తుతించ రండి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

దేవుని స్తుతించ రండి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

దేవుని స్తుతించ రండి-Telugu Christian Song Lyrics

దేవుని స్తుతించ రండి
గత సంవత్సరమున కాపాడెన్
కీడు మనలను చేరకను – కోటి
కీడుల నుండి కాపాడినట్టి – మహా     ||దేవుని||

కోట్లకొలది మరణించిరి
మన మిచ్చట చేరియున్నాము
కష్టముల బాపి మనల నింక
జగమున జీవితులుగా నుంచినట్టి – మహా     ||దేవుని||

ఎన్ని కీడుల మనము చేసిన
నన్ని మెల్లను చేసెనుగా
నిరతము కాచి చక్కగాను
ప్రభు ప్రేమతో కాచినందున స్తుతిచేసి     ||దేవుని||

ఏకముగా పాడి హర్షముతో
లెక్కలేని మేలులకై
ఆత్మ దేహములను బలిగా
నిపుడేసు కర్పించెద మేకముగా – చేరి     ||దేవుని||

వత్సారంభముననిను
మే మొక్కటిగా నారాధింప
దైవ కుమారా కృపనిమ్ము
మా జీవిత కాలమంతయు పాడి – మహా     ||దేవుని||

భూమి యందలి మాయల నుండి
సైతానుని వలలో నుండి
ఆత్మతో నిను సేవింప
నిపు డేలుమనుచు బ్రతిమాలెదము – కూడి     ||దేవుని|||

ప్రతి సంవత్సరమును మము జూడుము
దుర్గములో మము చేర్చుమయ్యా
దాటునప్పుడు నీ సన్నిధిని – చూపి
ధైర్యమునిచ్చి ఓదార్చుమయ్యా – మహా     ||దేవుని||

స్తోత్రింతుము ప్రభువా నీ పదముల
సకలాశీర్వాదముల నిమ్ము
ప్రేమతో ప్రభుతో నుండ
నెట్టి యాపద లేక బ్రోవుమామెన్ – ప్రభు     ||దేవుని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "దేవుని స్తుతించ రండి"?

___ written the lyrics of " దేవుని స్తుతించ రండి".

SINGER OF "దేవుని స్తుతించ రండి" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " దేవుని స్తుతించ రండి"