దేవుని స్తుతియించుడి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

దేవుని స్తుతియించుడి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

దేవుని స్తుతియించుడి-Telugu Christian Song Lyrics

దేవుని స్తుతియించుడి
ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతియించుడి        ||దేవుని||

ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమందు (2)
ఆయన సన్నిధిలో ఆ… ఆ… (2)      ||ఎల్లప్పుడు||

ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు (2)
ఆకశవిశాలమందు ఆ… ఆ… (2)      ||ఎల్లప్పుడు||

ఆయన పరాక్రమ కార్యములన్ బట్టి (2)
ఆయన ప్రభావమును ఆ… ఆ… (2)  ||ఎల్లప్పుడు||

బూరధ్వనితో ఆయనన్ స్తుతించుడి (2)
స్వరమండలములతో ఆ… ఆ… (2)   ||ఎల్లప్పుడు||

సన్న తంతుల సితారతోను (2)
చక్కని స్వరములతో ఆ… ఆ… (2)    ||ఎల్లప్పుడు||

తంబురతోను నాట్యముతోను (2)
తంతి వాద్యములతో ఆ… ఆ… (2)     ||ఎల్లప్పుడు||

పిల్లనగ్రోవుల చల్లగనూది (2)
ఎల్లప్రజలు జేరి ఆ… ఆ… (2)           ||ఎల్లప్పుడు||

మ్రోగుతాళములతో ఆయనన్ స్తుతించుడి (2)
గంభీర తాళముతో ఆ… ఆ… (2)       ||ఎల్లప్పుడు||

సకల ప్రాణులు యెహోవన్ స్తుతించుడి (2)
హల్లెలూయా ఆమెన్ ఆ… ఆ… (2)    ||ఎల్లప్పుడు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "దేవుని స్తుతియించుడి"?

___ written the lyrics of " దేవుని స్తుతియించుడి".

SINGER OF "దేవుని స్తుతియించుడి" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " దేవుని స్తుతియించుడి"