దేవుని సన్నిధిలో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

దేవుని సన్నిధిలో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

దేవుని సన్నిధిలో-Telugu Christian Song Lyrics

దేవుని సన్నిధిలో
ప్రతి రోజు నువ్వు గడిపే సమయం ఎంత
శోధన సమయంలో
ఆపవాదిని ఎదురించే ధైర్యం ఎంత (2)
రాకడ సమయంలో – యేసుని చేరే విశ్వాసం
ఈ లోకపు పందెంలో నీకున్న సహనమెంత (2)
ఎంతా ఎంత – శ్రమ ఏదైనా
నువ్వు కనపరిచే – పోరాటం ఎంతా
ఎంతా ఎంత – నీ శత్రువు పైనా
నువ్వు చూపించే – వాత్సల్యం ఎంతా           ||దేవుని||

తన పోలికలోనే నిన్ను నిర్మించాడు
తన ఏలికలోనే నిన్ను ఊహించాడు (2)
తన ఆజ్ఞను మీరి – నువ్వు చేసిన పాపాలన్ని
దేవుని మనసును బాధించిన ఆ గాయం లోతెంత (2)
ఎంతా ఎంత – పాపివైన
నిను రక్షించిన – తండ్రి ప్రేమ ఎంత
ఎంతా ఎంత – ఆ కలువరి సిలువలో
నీకై కార్చిన – రక్తం విలువెంత           ||దేవుని||

నిను పిలిచినవాడు – ఎంతో నమ్మదగినవాడు
ఆ పిలుపుకు తగినట్టు – దేవుని పనిలో వాడబడు (2)
ఆత్మల కొరకైన – దేవుని దాహం తీర్చే భారం
దేవుని సేవలో కొనసాగే నీ ప్రయాసం ఎంత (2)
ఎంతా ఎంత – స్థితి ఏదైనా
నువ్వు అర్పించే స్తుతి యాగం ఎంత
ఎంతా ఎంత – దేవుని పనికై
నువ్వు చేసే త్యాగం ఎంత      ||దేవుని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "దేవుని సన్నిధిలో"?

___ written the lyrics of " దేవుని సన్నిధిలో".

SINGER OF "దేవుని సన్నిధిలో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " దేవుని సన్నిధిలో"