దేవా నా మొర ఆలకించుమా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

దేవా నా మొర ఆలకించుమా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

దేవా నా మొర ఆలకించుమా-Telugu Christian Song Lyrics


నా ప్రాణం తల్లడిల్లగా
భూదిగంతముల నుండి మొర పెట్టుచున్నాను

దేవా నా మొర ఆలకించుమా
నా ప్రార్థనకు చెవియొగ్గుమా (2)
నా ప్రాణం తల్లడిల్లగా
భూదిగంతముల నుండి మొర పెట్టుచున్నాను (2)
నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ పైకి
ఎక్కించుము నను నడిపించుము (2)       ||దేవా||

నీవు నాకు ఆశ్రయముగ నుంటివి
శత్రువుల ఎదుట బలమైన కోటగా నుంటివి (2)
యుగయుగములు నేను నీ గుడారములో నుందును
నీ రెక్కల చాటున దాగి యుందును (2)
నీ రెక్కల చాటున దాగి యుందును       ||దేవా||

నా రక్షణ మహిమకు ఆధారము నీవే
నా ఆశ్రయ దుర్గం నా నిరీక్షణ మార్గము నీవే (2)
నీ ప్రేమ బాటలో నడిపించుమయ్యా
నీ పోలికగా నన్ను మలచుమయ్యా (2)
నీ పోలికగా నన్ను మలచుమయ్యా      ||దేవా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "దేవా నా మొర ఆలకించుమా"?

___ written the lyrics of " దేవా నా మొర ఆలకించుమా".

SINGER OF "దేవా నా మొర ఆలకించుమా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " దేవా నా మొర ఆలకించుమా"