దేవా నా జీవితమిదిగో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

దేవా నా జీవితమిదిగో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

దేవా నా జీవితమిదిగో-Telugu Christian Song Lyrics

పాత నిబంధనలో ఇశ్రాయేలును దేవుడు కోరెను దశమ భాగం
క్రొత్త నిబంధనలో క్రైస్తవులందరు చేయవలసినది సజీవ యాగం – ఇది శరీర యాగం

దేవా నా జీవితమిదిగో నీ సొంతం
ప్రతి క్షణం నీ పనికి అర్పితం (2)
నా వరకైతే బ్రతుకుట నీ కోసం
చావైతే ఎంత గొప్ప లాభం (2)
నా శరీరము నీ కొరకై ప్రతిష్ఠితం
సజీవయాగముగా నీకు సమర్పితం (2)         ||దేవా||

నా కరములు నా పదములు నీ పనిలో
అరిగి నలిగి పోవాలి ఇలలో
సర్వేంద్రియములు అలుపెరుగక నీ సేవలో
అలసి సొలసి పోవాలి నాలో (2)          ||నా శరీరము||

నా కాలము అనుకూలము నీ చిత్తముకై
ధనము ఘనము సమస్తము నీ పనికి
నా మరణము నీ చరణముల చెంతకై
నిన్ను మహిమపరిచి నేలకొరుగుటకై (2)          ||నా శరీరము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "దేవా నా జీవితమిదిగో"?

___ written the lyrics of " దేవా నా జీవితమిదిగో".

SINGER OF "దేవా నా జీవితమిదిగో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " దేవా నా జీవితమిదిగో"