దినదినము విజయము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

దినదినము విజయము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

దినదినము విజయము-Telugu Christian Song Lyrics


దినదినము విజయము మనదే
జయశీలుడైన యేసునిలో
భయమే లేదు మాకు దిగులే లేదు
సైన్యములకు అధిపతి యుండగా
సాతానును ఓడించెను
స్వేచ్చా జీవము మాకిచ్చెను
పాప శాపములు తొలగించెను
పరిపూర్ణ జీవము మాకిచ్చెను (2)

హోసన్నా జయం మనదే (3)
హోసన్నా జయం జయం మనదే           ||దినదినము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "దినదినము విజయము"?

___ written the lyrics of " దినదినము విజయము".

SINGER OF "దినదినము విజయము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " దినదినము విజయము"