దావీదు తనయా హోసన్నా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

దావీదు తనయా హోసన్నా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

దావీదు తనయా హోసన్నా-Telugu Christian Song Lyrics

హోసన్నా…
హోసన్నా హోసన్నా హోసన్నా (3)
అయ్యా.. దావీదు తనయా హోసన్నా
యూదుల రాజా యేసన్నా (2)
హోసన్నా హోసన్నా – యేసన్నా యేసన్నా      ||దావీదు||

గిరులు తరులు సాగరులు
నీకై వీచెను వింధ్యామరలు
హోసన్నా హోసన్నా – యేసన్నా యేసన్నా
గిరులు తరులు సాగరులు
నీకై వీచెను వింధ్యామరలు
పిల్లలు పెద్దలు జగమంతా (2)
నీకై వేచెను బ్రతుకంతా      ||దావీదు||

కరుణా రసమయ నీ నయనాలు
సమతా మమతల సంకేతాలు
హోసన్నా హోసన్నా – యేసన్నా యేసన్నా
కరుణా రసమయ నీ నయనాలు
సమతా మమతల సంకేతాలు
కంచర వాహన నీ పయనాలు (2)
జనావాహినికే సుబోధకాలు      ||దావీదు||

పేదల పాలిటి పెన్నిధివై
పాపుల రక్షకుడైనావు
హోసన్నా హోసన్నా – యేసన్నా యేసన్నా
పేదల పాలిటి పెన్నిధివై
పాపుల రక్షకుడైనావు
మకుటము లేని ఓ మహరాజా (2)
పరిచితిమివిగో మా హృదయాలు      ||దావీదు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "దావీదు తనయా హోసన్నా"?

___ written the lyrics of " దావీదు తనయా హోసన్నా".

SINGER OF "దావీదు తనయా హోసన్నా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " దావీదు తనయా హోసన్నా"