తొలకరి వాన song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

తొలకరి వాన jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

తొలకరి వాన-Telugu Christian Song Lyrics


తొలకరి వాన దీవెనలు కురిపించు వాన
పరిశుద్ధాత్మ వాన ప్రభు వర్షించు నీ జీవితాన (2)
అది నూతన పరచును ఫలియింపచేయును
సమృద్ధినిచ్చును సంతోషపరచును (2)        ||తొలకరి||

ఎడారి వంటి బ్రతుకును సారముగా చేయును
జీవజలముతో నింపి జీవింపచేయును (2)
ఆకు వాడక ఫలమిచ్చునట్లు సమృద్ధితో నింపును (2)            ||అది నూతన||

సత్యస్వరూపి శుద్ధాత్మా నీలో వసియించును
పాప బ్రతుకు తొలగించి నూతన జీవితమిచ్చును (2)
యేసుకొరకు నిజ సైనికునిగా సజీవ సాక్షిగ నిలుపును (2)            ||అది నూతన||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "తొలకరి వాన"?

___ written the lyrics of " తొలకరి వాన".

SINGER OF "తొలకరి వాన" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " తొలకరి వాన"