తల్లిలా లాలించును song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

తల్లిలా లాలించును jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

తల్లిలా లాలించును-Telugu Christian Song Lyrics

తల్లిలా లాలించును తండ్రిలా ప్రేమించును (2)
ముదిమి వచ్చువరకు ఎత్తుకొని ముద్దాడును
చంక పెట్టుకొని కాపాడును యేసయ్యా          ||తల్లిలా||

తల్లి అయిన మరచునేమో నేను నిన్ను మరువను
చూడుము నా అరచేతులలో
నిన్ను చెక్కియున్నాను (2)
నీ పాదము తొట్రిల్లనీయను నేను
నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు నిదురపోడు
అని చెప్పి వాగ్దానం చేసిన యేసయ్య            ||తల్లిలా||

పర్వతాలు తొలగవచ్చు తత్తరిల్లు మెట్టలన్నీ
వీడిపోదు నా కృప నీకు
నా నిబంధనా తొలగదు (2)
దిగులుపడకు భయపడకు నిన్ను విమోచించెద
నీదు భారమంతా మోసి నాడు శాంతి నొసగెద
అని చెప్పి వాగ్దానం చేసిన యేసయ్య            ||తల్లిలా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "తల్లిలా లాలించును"?

___ written the lyrics of " తల్లిలా లాలించును".

SINGER OF "తల్లిలా లాలించును" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " తల్లిలా లాలించును"