తలవంచకు నేస్తమా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

తలవంచకు నేస్తమా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

తలవంచకు నేస్తమా-Telugu Christian Song Lyrics

తలవంచకు నేస్తమా (2)
తలవంచకు ఎప్పుడూ
తలవంచకు ఎన్నడూ
స్వార్ధపుటంచున ఊగిసలాడే లోకంలో
కుడి ఎడమలకు బేధం తెలియని లోకంలో
కన్నులు నెత్తికి వచ్చిన ఈ లోకంలో
ప్రేమకు అర్ధం గ్రహించలేని లోకంలో
నీవు కావాలి ఓ.. మాదిరి
నీవు ఇవ్వాలి ఓ.. ప్రేరణ
నీవు మండాలి ఓ.. జ్వాలగా
నీవు చేరాలి ఓ.. గమ్యము        ||తలవంచకు||

చీకటిని వెనుకకు త్రోసి – సాగిపో ముందుకే
క్రీస్తు బాటలో పయనిస్తే – ఎదురేమున్నది
రేపటి భయం నిందల భారం – ఇకపై లేవులే
క్రీస్తుని చేరు లోకాన్ని వీడు – విజయం నీదేలే (2)       ||నీవు||

పెకిలించు కొండలను – విశ్వాస బాటలో
గెలవాలి యుద్ధ రంగంలో – దైవిక బలంతో
యేసుని కృప నీతోనే ఉంది – సాధించు ప్రగతిని
మంచిని పెంచు ప్రేమను పంచు – నిలిచిపో జగతిలో (2)       ||నీవు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "తలవంచకు నేస్తమా"?

___ written the lyrics of " తలవంచకు నేస్తమా".

SINGER OF "తలవంచకు నేస్తమా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " తలవంచకు నేస్తమా"