తప్పిపోయిన గొర్రె song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

తప్పిపోయిన గొర్రె jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

తప్పిపోయిన గొర్రె-Telugu Christian Song Lyrics

తప్పిపోయిన గొర్రె – తప్పిపోయిన మనుష్యుడా
యేసు ప్రేమ నీకు గురుతుందా
మంచి కాపరి యేసు – గొప్ప కాపరి యేసు
ప్రధాన కాపరి యేసు ఆత్మల కాపరి (2)

కపటము కలిగిన గొర్రె
ద్వేషము కలిగిన గొర్రె
ఐక్యత లేని గొర్రె
యేసు ప్రేమ గురుతుందా (2)
మందను వీడినావు – ఒంటరి అయ్యినావు (2)
యేసు రాజు నిన్ను వెతుకుచుండెను (2)        ||మంచి||

ప్రార్ధన చేయని మనుష్యుడా
వాక్యము వదలిన మనుష్యుడా
దేవుని మరచిన మనుష్యుడా
యేసు ప్రేమ గురుతుందా (2)
చాచిన చేతులతో నిన్ను ఆదరించెను యేసు (2)
మారు మనస్సు పొంది నీవు వెనకకు మారులుదువా (2)        ||మంచి||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "తప్పిపోయిన గొర్రె"?

___ written the lyrics of " తప్పిపోయిన గొర్రె".

SINGER OF "తప్పిపోయిన గొర్రె" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " తప్పిపోయిన గొర్రె"