తన రక్తంతో కడిగి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

తన రక్తంతో కడిగి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

తన రక్తంతో కడిగి-Telugu Christian Song Lyrics

తన రక్తంతో కడిగి
నీ ఆత్మతో నింపావు (2)
యేసయ్యా… నీవే శుద్ధుడా

తన రక్తంతో కడిగి
నీ ఆత్మతో నింపావు (2)
హోసన్నా నా యేసు రాజా
హల్లెలూయా నా జీవన దాతా (4)

యేసయ్యా
సిలువపై వేళాడితివా
నీ కలువరి ప్రేమ చూపించితివి (2)
సిలువపై వేళాడితివా
నా పాపమునంతా కడిగితివి
సిలువపై వేళాడితివా
నీ కలువరి ప్రేమ చూపించితివే         ||హోసన్నా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "తన రక్తంతో కడిగి"?

___ written the lyrics of " తన రక్తంతో కడిగి".

SINGER OF "తన రక్తంతో కడిగి" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " తన రక్తంతో కడిగి"