జీవితాంతము నే నీతో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

జీవితాంతము నే నీతో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

జీవితాంతము నే నీతో-Telugu Christian Song Lyrics


జీవితాంతము నే నీతో నడవాలని
ఎన్నడూ నీ చేయి నేను విడువరాదని
నీ సన్నిధిలో నిత్యము నే ఉండాలని
నీ నిత్య ప్రేమలో నేను నిలవాలని
నా మనసంతా నీవే నిండాలని
తీర్చుమయ్యా నా ప్రభు ఈ ఒక్క కోరిక
పడితినయ్యా పడితిని నీ ప్రేమలోనే పడితిని
యేసయ్యా ఓ యేసయ్యా నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పదయ్యా (2)
దారి తప్పి ఉన్న నన్ను వెదకి రక్షించినావయ్యా (2)

నే కన్న పగటి కలలన్ని కల్లలాయెను
నీవు లేని నాస్వానికి వ్యర్థమాయెను (2)
నరుని నమ్ముటే నాకు మోసమాయెను
భయముతోటి నా కన్ను నిద్ర మరచెను (2)
మనసులోన మానిపోని గాయమాయెను (2)
నీ ప్రేమ ఇచ్చె నాకు ఓ కొత్త జీవితం (2)         ||పడితినయ్యా||

లోక పొగడ్తలకు నే పొంగిపోతిని
దాని కనుసైగలోన నేను నడచుకొంటిని (2)
చెడ్డదైన బ్రతుకు సరి జేయ జూసితి
ప్రయాసము వ్యర్ధమై నే నిరసిల్లితి (2)
ముగిసిపోయెననుకుంటి నా ప్రయాణము (2)
నీ ప్రేమ ఇచ్చె నాకు ఓ కొత్త జీవితం (2)         ||పడితినయ్యా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "జీవితాంతము నే నీతో"?

___ written the lyrics of " జీవితాంతము నే నీతో".

SINGER OF "జీవితాంతము నే నీతో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " జీవితాంతము నే నీతో"