జీవనదిని నా హృదయములో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

జీవనదిని నా హృదయములో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

జీవనదిని నా హృదయములో-Telugu Christian Song Lyrics

జీవనదిని నా హృదయములో
ప్రవహింప చేయుమయ్యా (2)

శరీర క్రియలన్నియు
నాలో నశియింప చేయుమయ్యా (2)       ||జీవ నదిని||

బలహీన సమయములో
నీ బలము ప్రసాదించుము (2)         ||జీవ నదిని||

ఆత్మీయ వరములతో
నన్ను అభిషేకం చేయుమయ్యా (2)        ||జీవ నదిని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "జీవనదిని నా హృదయములో"?

___ written the lyrics of " జీవనదిని నా హృదయములో".

SINGER OF "జీవనదిని నా హృదయములో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " జీవనదిని నా హృదయములో"