జయం జయం song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

జయం జయం jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

జయం జయం-Telugu Christian Song Lyrics

జయం జయం జయం జయం
యేసులో నాకు జయం జయం (2)

విశ్వాసముతో నేను సాగివెళ్ళెదా
ఆత్మ పరిపూర్ణుడై ముందుకెళ్ళెదా (2)
నీ వాక్యమే నా హృదయములో
నా నోటిలో నుండినా           ||జయం జయం||

గొప్ప కొండలు కదిలిపోవును
సరిహద్దులు తొలగిపోవును (2)
అసాధ్యమైనది సాధించెదా
విశ్వాసముతో నేను             ||జయం జయం||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "జయం జయం"?

___ written the lyrics of " జయం జయం".

SINGER OF "జయం జయం" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " జయం జయం"