జయమిచ్చిన దేవునికి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

జయమిచ్చిన దేవునికి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

జయమిచ్చిన దేవునికి-Telugu Christian Song Lyrics

జయమిచ్చిన దేవునికి కోట్లకొలది స్తోత్రం
జీవింప చేసిన రాజా నిన్నే
జీవితమంతా స్తుతింతున్ (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా పాడెదన్
ఆనంద ధ్వనితో ఆర్భాటింతును (2)

నీదు హస్తముతో ఆదుకో నన్నిలలో (2)
నీవే నా బలం… దేనికి జడియను (2)       ||జయమిచ్చిన||

నీతి సూర్యుడు ప్రేమా పూర్ణుడు (2)
కరుణా మూర్తివి… యేసు నా రక్షకా (2)       ||జయమిచ్చిన||

అద్భుతకరుడవు సృష్టికర్తవు (2)
యుద్ధ శూరుడా… విజయ శీలుడా (2)       ||జయమిచ్చిన||

సత్య దేవుడు కరుణా శీలుడు (2)
నన్ను కాచును… కునుకడు ఎన్నడూ (2)       ||జయమిచ్చిన||

యేసే నా రక్షణ నాదు ఆశ్రయం (2)
నా నిరీక్షణ… యేసు నాయకుడే (2)       ||జయమిచ్చిన||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "జయమిచ్చిన దేవునికి"?

___ written the lyrics of " జయమిచ్చిన దేవునికి".

SINGER OF "జయమిచ్చిన దేవునికి" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " జయమిచ్చిన దేవునికి"