జన్మించెను ఒక తార song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

జన్మించెను ఒక తార jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

జన్మించెను ఒక తార-Telugu Christian Song Lyrics

జన్మించెను ఒక తార
తూర్పు దిక్కున కాంతిమయముగా
దివి నుండి భువికి వెడలిన
రారాజును సూచిస్తూ (2)

హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్
మెర్రి మెర్రి క్రిస్మస్ (2)            ||జన్మించెను||

ఇదిగో జనులందరికి
సంతోషకరమైన సువార్తమానము (2)
దేవాది దేవుండు
ఒక శిశువై పుట్టెను (2)         ||హ్యాప్పీ||

సర్వోన్నత స్థలములలో
దేవునికి మహిమ ఆయనకిష్టులకు (2)
భూమియందు
సమాధానము (2)               ||హ్యాప్పీ||

మనలను పాపాలనుండి
రక్షించు దేవుడు ఆయనే యేసు (2)
నీ కొరకే అరుదించే
తన ప్రాణం నిచ్చుటకై (2)       ||హ్యాప్పీ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "జన్మించెను ఒక తార"?

___ written the lyrics of " జన్మించెను ఒక తార".

SINGER OF "జన్మించెను ఒక తార" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " జన్మించెను ఒక తార"