జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే-Telugu Christian Song Lyrics


జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే – క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
వసంత రాగం పాడెనులే – క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
రాజుల రాజు పుట్టిన రోజు – క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
మనమంతా పాడే రోజు – క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ (2)

ఈ రాత్రిలో కడు దీనుడై
యేసు పుట్టెను బెత్లెహేములో (2)
తన స్థానం పరమార్ధం విడిచాడు నీకై
నీ కోసం నా కోసం పవళించే పాకలో (2)        ||జగతికి||

ఇమ్మానుయేలుగా అరుదించెను
దైవ మానవుడు యేసు దేవుడు (2)
నీ తోడు నా తోడు ఉంటాడు ఎప్పుడు
ఏ లోటు ఏ కీడు రానీయదు ఎన్నడు (2)         ||జగతికి||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే"?

___ written the lyrics of " జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే".

SINGER OF "జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే"