చూపుల వలన కలిగేది song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

చూపుల వలన కలిగేది jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

చూపుల వలన కలిగేది-Telugu Christian Song Lyrics


చూపుల వలన కలిగేది ప్రేమ కాదమ్మా
ఆకర్షణకు లొంగిపోయి బానిస కాకమ్మా
చూపుల వలన కలిగేది ప్రేమ కాదురా
ఆకర్షణకు లొంగిపోయి బానిస కాకురా
స్వార్ధ్యంతోనే నిండియున్నది లోక ప్రేమరా
సత్యమైనది పవిత్రమైనది యేసు ప్రేమరా (2)

తల్లిదండ్రులు నిన్ను గొప్ప చేయాలని
కష్టించి చెమటోడ్చి డబ్బంతా నీకే పెడితే (2)
కన్నందుకు కన్నీరేనా ప్రతిఫలం
పద్దు గీసుకోవటమా నీ జీవితం (2)
వ్యర్ధమైనవాటిని విడిచి
పరమార్ధంలోకి నడిచి
దైవ యేసు వాక్యం స్వీకరించుమా (2)        ||చూపుల||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "చూపుల వలన కలిగేది"?

___ written the lyrics of " చూపుల వలన కలిగేది".

SINGER OF "చూపుల వలన కలిగేది" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " చూపుల వలన కలిగేది"