చుక్క పుట్టింది song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

చుక్క పుట్టింది jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

చుక్క పుట్టింది-Telugu Christian Song Lyrics

వాక్యమే శరీర ధారియై – లోక రక్షకుడు ఉదయించె
పాపాన్ని శాపాన్ని తొలగింపను – రక్షకుడు భువికేతెంచెను
ఊరు వాడా వీధులలో – లోకమంతా సందడంటా
ఆడెదము కొనియాడెదము – అరే పూజించి ఘనపరచెదం

చుక్క పుట్టింది ఏలో ఏలేలో – సందడి చేద్దామా ఏలో
రాజు పుట్టినాడు ఏలో ఏలేలో – కొలవబోదామా ఏలో

గొర్రెల విడచి మందల మరచి
గాబ్రియేలు వార్త విని వచ్చామమ్మా
గానములతో గంతులు వేస్తూ
గగనాన్నంటేలా ఘనపరచెదం (2)
చీకట్లో కూర్చున్న వారి కోసం – నీతి సూర్యుడేసు ఉదయించే
పాపాన్ని శాపాన్ని తొలగింపను – పరమును చేర్చను అరుదించే

ఈ బాలుడే మా రాజు – రాజులకు రారాజు
ఇహం పరం అందరము
జగమంతా సందడి చేద్దాం

చుక్క పుట్టింది ఏలో ఏలేలో – సందడి చేద్దామా ఏలో
పొలమును విడచి ఏలో ఏలేలో – పూజ చేద్దామా ఏలో

తారను చూచి తరలి వచ్చాము
తూర్పు దేశపు జ్ఞానులము
తన భుజముల మీద రాజ్య భారమున్న
తనయుడెవరో చూడ వచ్చామమ్మా (2)
బంగారు సాంబ్రాణి బోళములు – బాలునికి మేము అర్పించాము
మా గుండెల్లో నీకేనయ్యా ఆలయం – మా మదిలో నీకేనయ్యా సింహాసనం

ఈ బాలుడే మా రాజు – రాజులకు రారాజు
ఇహం పరం అందరము
జగమంతా సందడి చేద్దాం

చుక్క పుట్టింది ఏలో ఏలేలో – సందడి చేద్దామా ఏలో
జ్ఞాన దీప్తుడమ్మా ఏలో ఏలేలో – భువికేతెంచెనమ్మా ఏలో

నీవేలే మా రాజు – రాజులకు రాజు
నిన్నే మేము కొలిచెదము – హోసన్న పాటలతో
మా హృదయములర్పించి – హృదిలో నిను కొలిచి
క్రిస్మస్ నిజ ఆనందం – అందరము పొందెదము


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "చుక్క పుట్టింది"?

___ written the lyrics of " చుక్క పుట్టింది".

SINGER OF "చుక్క పుట్టింది" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " చుక్క పుట్టింది"