చిరు దివ్వెల వెలుగులతో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

చిరు దివ్వెల వెలుగులతో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

చిరు దివ్వెల వెలుగులతో-Telugu Christian Song Lyrics


చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
నీ దివ్య కాంతులతో
నను బ్రోవ రావయ్యా
కంటి పాపలా.. నను కాన రావయ్యా (2)
యేసయ్యా.. యేసయ్యా.. (2)
నను బ్రోవ రావయ్యా
నను కాన రావయ్యా (2)
ఆ లోయలో… క్రమ్మిన చీకటిలో
ఈ ఇలలో… నిరాశల వెల్లువలో (2)

దహించివేస్తున్న అవమానము
కరువైపోయిన సమాధానము (2)
పగిలిన హృదయము
కన్నీటి ధారల సంద్రము (2)
ఎగసి పడుతున్న కెరటము
కానరాని గమ్యము (2)         ||చిరు||

ఏకమైన ఈ లోకము
వేధిస్తున్న విరోధము
దూరమవుతున్న బంధము
తాళలేను ఈ నరకము (2)
ఈదలేని ప్రవాహము
చేరువైన అగాధము (4)           ||చిరు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "చిరు దివ్వెల వెలుగులతో"?

___ written the lyrics of " చిరు దివ్వెల వెలుగులతో".

SINGER OF "చిరు దివ్వెల వెలుగులతో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " చిరు దివ్వెల వెలుగులతో"