ఘనమైన వేడుక song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఘనమైన వేడుక jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఘనమైన వేడుక-Telugu Christian Song Lyrics

కరుణించి కాపాడే యేసయ్యా..
యేసయ్యా… యేసయ్యా..

కూడుకొని మనమీవేళ
ఘనమగు వేడుకకు తెర తీయాలా (2)
గడచిన దినముల కలిగిన సుఖముకై
ప్రభు యేసు ఆశీర్వాదాలకై       ||కూడుకొని||

వేసవి వడగాలుల బాధ తీరిపోయే
యేసుని శుభ వాక్కుల హాయి ప్రాప్తమాయే
విదితమైన ప్రభుని ప్రేమ విడిచిపొదాయే
విమలమాయే హృదయ సీమ దిగులు లేదాయే
గానమై గళమున పాడగా
ధ్యానమై మనసుని తాకగా
ప్రభవించె యేసు దివ్య నాద రూపాన       ||కూడుకొని||

పాతవి కడ తేరగ మనసు మారిపోయే
నూతన క్రియ చేయగ దారి సిధ్ధమాయే
ప్రబలమైన సిలువ నీడ సమసిపోదాయే
సమసిపోయే శ్రమల జాడ జయము నాదాయే
స్తోత్రమే నిలువుగ లేవగా
ధూపమై వరదుని చేరగా
తిరిగొచ్ఛే తండ్రి శ్రేష్ఠ రూపాన       ||కూడుకొని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఘనమైన వేడుక"?

___ written the lyrics of " ఘనమైన వేడుక".

SINGER OF "ఘనమైన వేడుక" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఘనమైన వేడుక"