గుణవతి అయిన భార్య song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

గుణవతి అయిన భార్య jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

గుణవతి అయిన భార్య-Telugu Christian Song Lyrics

గుణవతి అయిన భార్య
దొరుకుట అరుదురా (2)
ఆమె మంచి ముత్యము కన్న విలువైందిరా
జీవితాంతము…
జీవితాంతము తోడురా
వెన్నెల బాటరా (2)
వెన్నెల బాటరా (4)       ||గుణవతి||

అలసినపుడు తల్లిలా
కష్టాలలో చెల్లిలా (2)
సుఖ దుఃఖములలో భార్యగా (2)
భర్త కన్నుల మేడరా        ||జీవితాంతము||

మరచిపోనిది మాసిపోనిది
పెండ్లనే బంధము (2)
మరచిపోకుమా జీవితమున (2)
పెండ్లి నాటి ప్రమాణము           ||జీవితాంతము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "గుణవతి అయిన భార్య"?

___ written the lyrics of " గుణవతి అయిన భార్య".

SINGER OF "గుణవతి అయిన భార్య" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " గుణవతి అయిన భార్య"